Privacy

Fleur de Lys massage voor de vrouw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Fleur de Lys massage voor de vrouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor Fleur de Lys massage voor de vrouw geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Privacystatement: Vanaf 1 januari 2020 is de bewaartermijn van de cliënten dossiers 20 jaar. 

Fleur de Lys massage voor de vrouw, gevestigd aan Bosserstraat 19, 6014 RD Ittervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Fleur de Lys massage voor de vrouw Bosserstraat 19 6014 RD Ittervoort
+31 6 574 358 60
info@fleurdelysmassagevoordevrouw.nl
www.fleurdelysmassagevoordevrouw.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Fleur de Lys massage voor de vrouw verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Fleur de Lys massage voor de vrouw verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, intakegesprek (anamnese) en telefonisch

Bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk
Fleur de Lys massage voor de vrouw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid / medische gegevens
 • Verzekeringsgegevens t.b.v. factuur voor de zorgverzekering

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dit zijn: Naam, adres en woonplaats, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer, datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.

Minderjarigen
Fleur de Lys massage voor de vrouw verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk Grondslag voor de persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht Persoonsgegevens van cliënten worden door Fleur de Lys massage voor de vrouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden
 • Het afhandelen van betalingen
 • Cliënt te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Cliënt te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij de cliënt af te leveren
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling

Communicatie
Wanneer je een e-mail of een bericht stuurt via het contactformulier, is het mogelijk dat ik dit bericht bewaar. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te beantwoorden en jouw verzoeken te verwerken. Bij het invullen van het contactformulier vraag ik om jouw naam, e-mail adres, onderwerp en vraag/opmerking. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fleur de Lys massage voor de vrouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Fleur de Lys massage voor de vrouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en niet langer dan wettelijk is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen).

Delen van persoonsgegevens met derden
Voor Fleur de Lys massage voor de vrouw geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Fleur de Lys massage voor de vrouw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor ondersteuning voor een goede (para)medische hulpverlening, de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst/verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fleur de Lys massage voor de vrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens die je aan Fleur de Lys massage voor de vrouw geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, uiteraard eerst met schriftelijk toestemming van jou.

Fleur de Lys massage voor de vrouw maakt gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving
 • Het verzorgen van communicatie
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Fleur de Lys massage voor de vrouw gebruikt de volgende computerprogrammas of -systemen en bedrijven:

 • Microsoft Office voor administratieve doeleinden/communicatie
 • Vultr Webhost voor de internetomgeving
 • Google Analytics

Binnen de EU
Fleur de Lys massage voor de vrouw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Fleur de Lys massage voor de vrouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fleur de Lys massage voor de vrouw gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics cookies:

 • IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn.
 • Het Google Analytics account van Fleur de Lys massage voor de vrouw is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.

Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

Links naar sites van derde partijen
Op mijn website staan links naar andere websites waar mogelijk een andere privacyverklaring geldt dan dat van Fleur de Lys massage voor de vrouw. Als je persoonlijke gegevens op een dergelijke website plaatst, wordt die informatie behandeld conform de privacyverklaring van de betreffende website. Ik raad je aan om de privacyverklaring van websites die je bezoekt aandachtig te lezen.

Verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens van leveranciers Persoons- en bedrijfsgegevens van leveranciers worden door Fleur de Lys massage voor de vrouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Het afhandelen van de betaling
 • Communicatie over de opdracht, afspraken en/of uitnodigingen
 • Om goederen en diensten bij de leverancier af te nemen

Grondslag voor deze persoons- en bedrijfsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fleur de Lys massage voor de vrouw de volgende persoons- en bedrijfsgegevens van je vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Deze persoons- en bedrijfsgegevens worden door Fleur de Lys massage voor de vrouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fleur de Lys massage voor de vrouw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik over jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fleurdelysmassagevoordevrouw.nl.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Fleur de Lys massage voor de vrouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via info@fleurdelysmassagevoordevrouw.nl.

Fleur de Lys massage voor de vrouw heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Ik maak dagelijks back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Zip-bestanden met persoonsgegevens beveilig ik met een wachtwoord
 • Ik werk soms met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten archiefkoffer bewaard.
 • Ik test en evalueren regelmatig mijn maatregelen
 • Ik maak gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is
 • Ik verstuur gegevens via een beveiligde SSL internetverbinding. (In de adresbalk staat https en er is een afbeelding van een hangslotje in de adresbalk)

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met jou niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Ik vermeld de wijzigingsdatum in de voettekst van deze privacyverklaring. Ik adviseer je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Vragen
Wanneer je naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op.