Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Dienstverlener: Fleur de Lys massage voor de vrouw gevestigd op de Bosserstraat 19, 6014 RD te Ittervoort
 • Dienstverlening: de behandelingen van Fleur de Lys massage voor de vrouw
 • Wederpartij: cliënt, opdrachtgever, werkgever van Fleur de Lys massage voor de vrouw
 • Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling door de wederpartij diensten worden verleend door Fleur de Lys massage voor de vrouw
 • Contract: een (schriftelijke) overeenkomst van een bepaalde of onbepaalde duur, waarbij tegen betaling door de wederpartij diensten worden verleend door Fleur de Lys massage voor de vrouw
Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Fleur de Lys massage voor de vrouw enerzijds en de wederpartij anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt/werkgever.
 • Geldigheidsduur van een offerte is 30 dagen na verzenddatum tenzij in de offerte anders is vermeld.
 • Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Fleur de Lys massage voor de vrouw aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Fleur de Lys massage voor de vrouw zijn bevestigd.
 • In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • Wanneer door Fleur de Lys massage voor de vrouw gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks he recht van Fleur de Lys massage voor de vrouw op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Fleur de Lys massage voor de vrouw één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken wederpartij hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract
 • Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Fleur de Lys massage voor de vrouw zijn bevestigd.
 • Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in art. 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
 • Bij een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd die minimaal 1 jaar loopt vanaf de startdatum behoudt Fleur de Lys massage voor de vrouw zich het recht voor tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Fleur de Lys massage voor de vrouw zal de wederpartij 2 maanden voor de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De wederpartij wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Fleur de Lys massage voor de vrouw binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform art. 15.
 • Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Fleur de Lys massage voor de vrouw om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Fleur de Lys massage voor de vrouw is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de wederpartij door te berekenen.
Artikel 5. Duur van een opdracht of contract
 • Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op de datum zoals vermeld in de overeenkomst of offerte. Indien de wederpartij wil opzeggen voor de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de cliënt/werkgever.
 • Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de cliënt/werkgever.
 • Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, anders dan wijzigingen conform art. 4d en/of 10b zal Fleur de Lys massage voor de vrouw de wederpartij tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst doen toekomen. De wederpartij wordt geacht met de wijzigingen ten hebben ingestemd tenzij hij Fleur de Lys massage voor de vrouw binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
Artikel 6. Omvang van de dienstverlening
 • De dienstverlening die Fleur de Lys massage voor de vrouw aan de wederpartij zal leveren omvat de in de overeenkomst of offerte vernoemde diensten.
 • In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Fleur de Lys massage voor de vrouw alles in het werk stellen een vervanger te vinden zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 7. Niet verschijnen van de wederpartij
Fleur de Lys massage voor de vrouw zal haar diensten verlenen volgens een door Fleur de Lys massage voor de vrouw aangeleverd behandelschema. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de wederpartij en/of werknemer van de wederpartij voor risico van de wederpartij zoals omschreven in art. 8b.

Artikel 8. Annulering
 • Annulering van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Fleur de Lys massage voor de vrouw gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
Artikel 9. Verantwoordelijkheden wederpartij
 • De wederpartij zal een geschikte ruimte van minimaal 3x3 meter voor de Fleur de Lys massage voor de vrouw ter beschikking stellen om die diensten uit te kunnen voeren.
 • Het door de wederpartij beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Fleur de Lys massage voor de vrouw inzake het assisteren bij het opstellen van een behandelschema en het eventueel innen van eigen bijdragen door werknemers van de wederpartij gedurende de contractperiode van de dienstverlening. De contactpersoon zal tevens zorgdragen voor een tijdige melding van veranderingen in het behandelschema.
 • Wederpartij zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de overige werknemers van de wederpartij en eventuele derden voor wie de dienstverlening bedoeld is van de te leveren dienstverlening, werkwijze en de duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.
Artikel 10. Tarieven
 • De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat Fleur de Lys massage voor de vrouw met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
 • Fleur de Lys massage voor de vrouw behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen. Fleur de Lys massage voor de vrouw behoud zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode te wijzigen. Indien dit het geval is zal Fleur de Lys massage voor de vrouw dit schriftelijk aan wederpartij kenbaar maken.
Artikel 11. Geheimhouding
 • Fleur de Lys massage voor de vrouw zal alle informatie van de wederpartij betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.
 • Fleur de Lys massage voor de vrouw zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opleggen aan alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.
Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht
 • Fleur de Lys massage voor de vrouw zal van de betrokken wederpartij en/of werknemers van de wederpartij een dossier bijhouden.
 • Naast Fleur de Lys massage voor de vrouw heeft slechts de wederpartij (cliënt/opdrachtgever) en/of werknemers van de wederpartij (werkgever) recht op inzage in dit dossier. De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.
Artikel 13. Facturering en betaling
 • Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Fleur de Lys massage voor de vrouw te betalen. Betaling van behandelingen zonder factuur geschiedt uitsluitend direct en á contant.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim. De verplichtingen van Fleur de Lys massage voor de vrouw tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de wederpartij met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
 • Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt/werkgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 • Voor het geval naar het oordeel van Fleur de Lys massage voor de vrouw de financiële positie van de wederpartij risico’s met zich mee brengt, is Fleur de Lys massage voor de vrouw gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van Fleur de Lys massage voor de vrouw voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis per jaar. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Fleur de Lys massage voor de vrouw beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Fleur de Lys massage voor de vrouw wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Fleur de Lys massage voor de vrouw ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
 • De wederpartij vrijwaart Fleur de Lys massage voor de vrouw voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de wederpartij.
 • Fleur de Lys massage voor de vrouw is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Fleur de Lys massage voor de vrouw kunnen worden toegerekend.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding
Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:

 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
 • Terzake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelingen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
 • De wederpartij of de werknemer van de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de wederpartij gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.

Fleur de Lys massage voor de vrouw is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien zij dit ingevolge van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.